BİLAY | Bilimsel Araştırma Yayınları

Tefsir-1

Ürün No : BILAY24
ISBN : 978-605-80968-4-4
Baskı : 1. Baskı
Basım Yeri ve Yılı : Ankara, Eylül 2019
Kağıt Kalite : 70 gr Lüx Enzo
Sayfa Adedi : 256
Boyut : 16x24 cm
Dili : Türkçe
Yazar : Zülfikar DURMUŞ

Yeni
İndirimde

Stok Durumu: Var

32,00

20,00 t

Kazancınız: %38 | 12,00 t

“Tefsir-1” kitabının yazılmasında, birçok müfessirin tefsirinde kullandığı yöntemin öğrenci tarafından tespit edilmesi yanında ayrıca öğrencinin Tefsir Usulü ve Tefsir Tarihi derslerinde elde ettiği bilgileri uygulamalı olarak görmesi amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda kronolojik olarak takriben her asırdan birer müfessir olmak üzere toplam 13 müfessir tespit edilmiştir: Mukâtil b. Süleyman, Taberî, Mâtüridî, Mâverdî, Zemahşerî, İbnü’l-Cevzî, Râzî, Kurtubî, Beyzavî, Nesefî, İbn Kesîr,  Süyûtî ve İbn Âşûr.

Bu kitapta müfessirler ve eserleri beş ana başlık altında değerlendirilmiştir. “Hayatı” başlığı altında müfessirin kısa biyografisi sunulmuştur. “Bazı Eserleri” başlığı altında müfessirin özellikle tefsir disiplinine ait olup daha yaygın ve meşhur olan eserleri tespit edilmiştir. “Çalışmaya Konu Olan Eser” başlığı altında metni takip edilecek olan tefsirin genel hatlarıyla tanıtımı, muhtevası, yöntemi gibi hususlara dikkat çekilmiştir. “Örnek Metinler” başlığı altında aynı müfessire ait üç farklı metin yer almaktadır. Bunlar farklı surelerden seçilen ayet veya ayetlerden oluştuğu gibi müstakil birer sure olarak da inceleme konusu yapılmıştır. İlk iki metin müfessirin yöntem ve tekniğinin anlaşılması için doğrudan Türkçeye çevrilmişken, üçüncü metin öğrenciye Arapça bir tefsir metnini anlayıp çözümleyebilme yetisi kazandırmak amacıyla “ödev metni” olarak çevrilmeden bırakılmıştır.

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖN SÖZ  

BİRİNCİ BÖLÜM

MUKÂTİL B. SÜLEYMAN  

1. Hayatı  

2. Bazı Eserleri   

3. et-Tefsîrul-Kebîr / Tefsîru Mukâtil b. Süleyman   

4. Örnek Metinler 


İKİNCİ BÖLÜM

MUHAMMED B. CERÎR TABERΠ  

1. Hayatı  

2. Bazı Eserleri   

3. Câmiul-Beyân fî (an) Tevîli Âyil-Kurân / Tefsîru İbn Cerîr / Tefsîrut-Taberî   

4. Örnek Metinler 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EBÛ MANSUR MÂTÜRİDΠ  

1. Hayatı  

2. Bazı Eserleri   

3. Tevîlâtul-Kurân / Tevîlâtu Ehlis-Sünne   

4. Örnek Metinler 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MÂVERDΠ

1. Hayatı   

2. Bazı Eserleri  

3. en-Nüket vel-Uyûn 

4. Örnek Metinler  

 

,BEŞİNCİ BÖLÜM

CÂRULLAH ZEMAHŞERΠ 

1. Hayatı  

2. Bazı Eserleri  

3. el-Keşşâf an Hakâiki Ğavâmidit-Tenzîl ve Uyûnil-Ekâvîl fî Vücûhit-Tevîl / Tefsîrul- Keşşâf 

4. Örnek Metinler  


ALTINCI BÖLÜM

EBUL-FEREC İBNUL-CEVZΠ 

1. Hayatı  

2. Bazı Eserleri  

3. Zâdul-Mesîr fî ʻİlmit-Tefsîr 

4. Örnek Metinler  


YEDİNCİ BÖLÜM

FAHREDDİN RÂZΠ  

1. Hayatı   

2. Bazı Eserleri  

3. Mefâtîhul-Ğayb / et-Tefsîrul-Kebîr / Tefsîrur-Râzî 

4. Örnek Metinler  


SEKİZİNCİ BÖLÜM

MUHAMMED B. AHMED KURTUBΠ 

1. Hayatı  

2. Bazı Eserleri   

3. el-Câmiʿ li-Ahkâmil-Kurʾân   

4. Örnek Metinler 


DOKUZUNCU BÖLÜM

KADI BEYZÂVΠ 

1. Hayatı  

2. Bazı Eserleri   

3. Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Tevîl 

4. Örnek Metinler 


ONUNCU BÖLÜM

EBUL-BEREKÂT NESEFΠ 

1. Hayatı  

2. Bazı Eserleri   

3. Medârikut-Tenzîl ve Hakâikut-Tevîl / Tefsîrun-Nesefî   

4. Örnek Metinler 


ON BİRİNCİ BÖLÜM

EBUL-FİDÂ B. KESÎR   

1. Hayatı 

2. Bazı Eserleri   

3. Tefsîrul-Kurʾânil-ʿAzîm / Tefsîru İbn Kesîr 

4. Örnek Metinler 


ON İKİNCİ BÖLÜM

CELALEDDİN SUYÛTΠ 

1. Hayatı  

2. Bazı Eserleri  

3. Tefsîrul-Celâleyn / Tekmiletü Tefsîril-Celâl el-Mahallî 

4. Örnek Metinler  


ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MUHAMMED TÂHİR B. ÂŞÛR   

1. Hayatı   

2. Bazı Eserleri  

3. et-Tahrîr vet-Tenvîr   

4. Örnek Metinler  

 

GENEL KAYNAKÇA  

DİZİN  

Henüz yorum eklenmemiş.

Adı Soyadı:

Yorumunuz:

Güvenlik Kodu:

Benzer Ürünler

Tüm Kategoriler
  ALIŞ SATIŞ
DOLAR 8.4193 TL. 8.4344 TL.
EURO 9.9891 TL. 10.0071 TL.
Ziyaretçi Sayıları
Online : 1
Bugün : 54
Toplam : 312594