BİLAY | Bilimsel Araştırma Yayınları

Tasavvuf

Ürün No : BILAY32
ISBN : 978-625-44435-4-1
Baskı : 1. Baskı
Basım Yeri ve Yılı : Ankara, Ekim 2020
Kağıt Kalite : 70 gr Lüx Enzo
Sayfa Adedi : 287
Boyut : 16x24 cm
Dili : Türkçe
Yazar : Muhammet Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU

Yeni
İndirimde

Stok Durumu: Var

35,00

23,00 t

Kazancınız: %34 | 12,00 t

Tasavvuf, İslam’ın manevi veçhesi, zühd hayatı, güzel ahlak, nefis terbiyesi, mücahede, marifet, muhabbet, vuslat, miraç, manevi yolculuk vs. gibi birçok değişik kavramla tanımlanır. Bu çalışmada söz konusu tanımlar çerçevesinde tasavvufun mahiyetine ilişkin genel bir perspektif ortaya koymaya çalıştık. Tasavvufa giriş mahiyetindeki çalışmamız aynı zamanda tasavvufun müstakil bir ilmi disiplin hüviyeti kazanmasında önemli katkıları olan meşhur sûfiler ve eserleriyle ilgili bilgiler de ihtiva etmektedir. 

Dört bölümden oluşan çalışmanın Birinci Bölümünde tasavvufun tarihi süreç içerisinde müstakil bir ilmi disiplin olma serüvenine ve bu süreçte etkili olan şahıs ve eserlere yer verildi. Tasavvuf tarihine genel hatlarıyla yer verildikten sonra tasavvufun problematik yönüne geçildi. İkinci Bölümde tasavvufu İslam’ın manevi boyutu olması cihetinden ele almaya çalıştık. Bu çerçevede tasavvufun temelde İslam’ın zâhiri, şer’î yönüyle ilişkisine ve diğer mistik geleneklerle münasebetine dikkat çektik. Bu bölümde tasavvuf, İslam’ın estetik ve tecrübi boyutunu ifade eden, bu yönüyle de iman ve amelle doğrudan alakalı olan ihsan kavramı ekseninde ele alındı. Üçüncü Bölümde tasavvuf bir manevi arınma ve yükseliş olarak izah edilmeye çalışıldı. Bu doğrultuda da tasavvuf tezkiye, miraç, seyr u sülük, kurbiyyet ve velayet gibi temel tasavvufi kavramlar çerçevesinde ahlaki ve psikolojik yönü itibarıyla ele alındı. Dördüncü Bölümde ise tasavvuf, nihai hedefleri açısından hakikat bilgisi, muhabbet, vuslat, sükûnet, yakin gibi kavramlar ekseninde ele alındı. Bu bölüm, tasavvufun daha çok epistemolojisini ve tecrübi yönünü ele almaktadır. Ayrıca tasavvufi te’vil metoduna ve sûfilerin Kur’an’ı yorumlayış tarzlarına yer verildi.

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖN SÖZ 

BİRİNCİ BÖLÜM

TASAVVUFÎ GELENEĞİN OLUŞMAYA BAŞLAMASI 

1. İsmi Olmayan Hakikat: İslam Derûniliğinin İlk Dönemi 

1.1. Tasavvufi Bir Kavram Olarak Zühd 

1.2. Sistemleşme Öncesi: İlk Zahidler ve Zühd Hareketleri 

1.3. Zühdden Tasavvufa Dönüşüm: İlk Sûfiler 

2. Tasavvufi Geleneğin Sistemleşmeye Başlaması:

Etkili Olan Şahıslar ve Eserler 

2.1. Hâris b. Esed el-Muhasibî  

2.2. Hakîm Tirmizî  

2.3. Muhammed b. Abdillah en-Nifferî  

2.4. Ebû Nasr es-Serrâc  

2.5. Ebû Bekir Kelâbâzî  

2.6. Ebû Tâlib el-Mekkî  

2.7. Abdülkerim Kuşeyrî  

2.8. Ali b. Osman el-Cüllâbî el-Hucvirî  

2.9. Ebu Hamid Muhammed el-Gazzâlî  

2.10. İbn Arabî Metafizik Dönem 

2.10.1. İbn Arabî’ye Tesir Eden Başlıca Endülüs Sûfileri 

2.10.2. Şeyhü’l-Ekber İbn Arabî  

2.11. Mevlânâ Celâleddin Rûmî  

İKİNCİ BÖLÜM

İSLAM MANEVİYATI OLARAK TASAVVUF 

1. İsimlendirme Sorunu: Sûfi ve Tasavvuf 

2. Tasavvuf-Mistisizm İlişkisi 

2.1. Mistisizmin Tanımı ve Genel Özellikleri 

2.2. Tasavvuf-Mistisizm Etkileşimi 

3. Müstakil Bir Disiplin Olarak Tasavvuf: Fıkh-ı Bâtın  

4. Zâhir-Bâtın Bütünlüğü: Şeriat-Tarikat-Hakikat 

5. İhsan: Kulluğun Tecrübi ve Psikolojik Yönü 

5.1. Tevhidin Hakikati: Müşahedeye Dayalı İman 

5.2. Kulluğun Hakikati 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MANEVİ ARINMA İLE İSLAM AHLAKININ İÇSELLEŞMESİ:

(TEZKİYE/TAHALLUK 

1. Tasavvufi Ahlak Nazariyesinin Oluşumu: Teori ve Uygulama 

2. İnsan Fiillerinin Ahlaki-Estetik Yönü: Hüsn ve Edep 

3. Tasavvufi Eğitim ve Ahlaki Erdemlerin Kazanılması 

3.1. Nefs ve Mertebeleri: (Atvâr-ı Seb’a 

3.1.1. Nefis Terbiyesi (Tezkiye 

3.1.2. Nefsin en Temel Temizliği: İman  

3.1.3. Nefsin Kötü Ahlak ve Sıfatlardan Temizliği: Tahalluk

3.2. Mâ Sivayı Terk (Zühd/Tebettül) Olarak Tasavvuf  

4. Manevi Yükseliş (Mirâc) ve Yolculuk (Seyr u Sülûk) Olarak Tasavvuf  

4.1. Manevi Yolculuğun Aşamaları: Haller ve Makamlar 

4.2. Yolculuğun Nihai Hedefi: Allah’a Yakınlık (Kurbiyet)

4.3. Allah ile Dost Olmak: Ünsiyet ve Velayet 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HAKİKAT BİLGİSİ: TAHAKKUK 

1. Sevginin Erdiriciliği: Muhabbetullah 

2. Hakikat Bilgisi: Marifetullah 

2.1. Aklın ve Kalbin Bilgisi 

2.2. Sûfilerin Bilgi Nazariyesi İle İlgili Temel Kavramlar 

2.2.1. İlham ve İlm-i Ledünn 

2.2.2. Keşf ve Feth 

2.2.3. Müşahede ve Rü’yet 

2.2.4. Tecelli ve Zevk 

2.2.5. Yakîn 

2.3. Tasavvufi Bilginin Nihai Derecesi: Acziyet ve Hayret 

3. Tecrübi Bir İlim Olarak Tasavvuf 

4. Te’vil ve Ta’bir İlmi Olarak Tasavvuf 

4.1. Yorum Yöntemi Bakımından Tasavvuf:

Kur’an ve Hadisin İşarî Yorumu  

4.2. Sûfilerin Vahiy Telakkisi (Vahiy-İlham İlişkisi)

4.3. Sûfilerin Kur’an Telakkisi 

4.4. Sûfilerin Kur’an’ı Yorumlama Metodu 

5. Vuslat: Tam Bir Sükûnet ve Hürriyyet Hali Olarak Tasavvuf 

KAYNAKÇA 

DİZİN 

Benzer Ürünler

Tüm Kategoriler
  ALIŞ SATIŞ
DOLAR 8.4193 TL. 8.4344 TL.
EURO 9.9891 TL. 10.0071 TL.
Ziyaretçi Sayıları
Online : 2
Bugün : 60
Toplam : 312600