BİLAY | Bilimsel Araştırma Yayınları

İslam Tarihi-2

Ürün No : BILAY12
ISBN : 978-605-82283-8-2
Baskı : 1. Baskı
Basım Yeri ve Yılı : Ankara, Eylül 2018
Kağıt Kalite : 70 gr Lüx Enzo
Sayfa Adedi : 448
Boyut : 16x24 cm
Dili : Türkçe
Yazar : Adnan DEMİRCAN
Editör : Adnan Demircan, Mehmet AZİMLİ

İndirimde

Stok Durumu: Var

52,00

33,00 t

Kazancınız: %37 | 19,00 t

İslam dünyasının bugünkü durumunu ve dinamiklerini sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek için geçmişini hamasetten uzak, ilmî veriler çerçevesinde öğrenmek, anlamak ve kritik etmek önemlidir. Ancak ülkemizde İslam dünyasının geçmişine ilişkin ihata edici bir tasvir yapmamıza imkân verecek çalışmalar fazla değildir. Bu alanda telif edilmiş kitapların bir kısmı oldukça geniştir ve istifade edilmesi için epey mesai harcanması gerekir. Öte yandan daha çok Türk-İslam tarihiyle ilgili bazı çalışmalar mevcut olup Türklerin yaşadıkları bölgelerin dışında kalan coğrafyalar hakkında bilgi veren çalışmalar son derece azdır.

Bu çalışmada ise İslam’ın yayılışı ve modern dönem öncesi İslam dünyasının geleneksel yapısı dikkate alınarak ulusları esas alan bir tasnif yerine Müslüman coğrafyasını esas alan bir tasnif tercih edilmiştir. Böylece her bölümde bir bölgenin tarihî serüveni ele alınmıştır. Farklı bölgelere hâkim olan Selçuklular ve Osmanlılar ise müstakil olarak birer bölümde incelenmiştir. Kitabımız bir anlamda Müslüman Devletler/Toplumlar tarihini ele alan bir çalışma olarak düşünülebilir.

Elinizdeki çalışma, İlahiyat fakültelerinin müfredatı dikkate alınarak bir sömestrde 14 haftada okutulabilecek şekilde planlanmıştır. Ancak kitabın sadece İlahiyat fakülteleri öğrencilerinin değil, İslam tarihine ilgi duyan bütün okuyucuların yararlanabileceği bir çalışma olması için çaba harcanmıştır.

Editörler
Prof. Dr. Adnan Demircan
Prof. Dr. Mehmet Azimli


Yazarlar
Prof. Dr. Âdem Apak Prof. Dr. Adnan Adıgüzel
Prof. Dr. Adnan Demircan Prof. Dr. Ali Aksu
Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz
Prof. Dr. İsmail Hakkı Göksoy Prof. Dr. M. Hanefi Palabıyık
Prof. Dr. Mehmet Azimli Prof. Dr. Osman Çetin
Doç. Dr. Cahit Külekçi Doç. Dr. Tahsin Koçyiğit
 

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖN SÖZ

 

1. BÖLÜM: İSLAM’IN DOĞUŞU VE YAYILIŞI

1. Dönem ve Coğrafya

2. Medeniyetler Kavşağı

3. Medeniyetlerle İlişkiler

4. Toplumsal Yapı

 

2. BÖLÜM: İSLAM’IN YAYILIŞ SEBEPLERİ

1. İslam ve Savaş

2. İlk Dönem

3. Siyasi Gerekçeler

4. Ekonomik Gerekçeler

5. Dinî Gerekçeler

 

3. BÖLÜM: ARABİSTAN

1. İslam Döneminde Arabistan

2. Güney Arabistan Devletleri

1.1. Ziyadiler

1.2. Necahiler

1.3. Resuliler

1.4. Tahiriler

2. Dinî Nitelikli Oluşumlar

2.1. Karmatiler

2.2. İbaziler

2.3. Zeydiler

3. Osmanlı Hâkimiyeti

4. Suudi-Vehhabi Hareketi

 

4. BÖLÜM: ŞAM VE EL-CEZİRE

1. Hamdaniler

1.1. Musul Hamdanileri

1.2. Halep Hamdanileri

2. Mervaniler (983-1085)

2.1. Mümehhidüddevle (997-1010)

2.2. Nasruddevle Ahmed (1010-1060)

2.3. Nizameddin Nasr  (1061-1072)

2.4. Nâsıruddevle Mansur (1080-1085)

3. Ukayliler (990-1096)

3.1. Karvaş

3.2. Kureyş b. Bedran

3.3. Müslim

4. Mirdasiler (1024-1080)

4.1. Simal

4.2. Mahmud

4.3. Sabık

5. Tuğtekinliler  (1104-1154)

5.1. Tuğtekin

5.2. Böri

5.3. İsmail

5.4. Mahmud

5.5. Abak

6. Zengiler (1127-1233)

6.1. İmadüddin Zengi 

6.2. Musul Kolu

6.3. Halep Kolu

7. Eyyubiler (1171-1462)

8. Haçlı Seferleri 

8.1. Belli Başlı Haçlı Seferleri

8.2. Haçlılar Tarafından Doğu’da Kurulan Devletler 

 

5. BÖLÜM: IRAK VE İRAN

1. Bölgenin Fethi

2. Bölgede Kurulan Devletler

2.1. Tahiriler (821-873)

2.2. Saffariler (861-1003)

2.3. Zeydiler (865-928)

2.4. Ziyariler (928-1090)

2.5. Büveyhiler (945-1055)

2.6. Begtekinliler (1131-1232)

2.7. Salgurlular (1148-1286)

2.8. İlhanlılar (1256-1353)

2.9. Muzafferiler (1318-1393)

2.10. Celayirliler (1340-1431)

2.11. Akkoyunlular (1340-1514)

2.12. Karakoyunlular (1351-1469)

2.13. Safeviler (1501-1736)

6. BÖLÜM: MAVERAÜNNEHR

1. Talas Savaşı

2. İd-İl Bulgar Devleti

3. Karahanlılar

4. Samaniler

5. Harizmşahlar

6. Timurlu Devleti

 

7. BÖLÜM: SELÇUKLULAR

1. Oğuz Göçleri

2. Büyük Selçuklular

2.1. Kuruluş: Tuğrul Bey (1038-1063)

2.2. Anadolu’nun Fethi: Alp Arslan (1063-1072)

2.3. İmparatorluk: Melik Şah (1072-1092)

2.4. Gerileme ve Çöküş (1097-1057)

3. Suriye Selçukluları (1077-1128)

4. Irak Selçukluları (1117-1194)

5. Kirman Selçukluları (1048-1187)

6. Anadolu (Türkiye) Selçukluları (1075-1318)

6.1. Süleyman Şah (1072-1092)

6.2. Kılıç Arslan (1092-1107)

6.3. Fetret ve Şahin Şah (1107-1116)

6.4. Mesud (1116-1155)

6.5. Yükseliş (1155-1237)

6.6. Gerileme ve Çöküş (1237-1318)

 

8. BÖLÜM: KAFKASYA

1. Coğrafya

2. Bizans-Sasani-Hazar Mücadelesi

3. Kafkasya’da İslam

3.1. Dört Halife

3.2. Emeviler

3.3. Abbasiler

3.4. Selçuklular

3.5. İldenizliler (1148-1225)

4. Moğol Hâkimiyeti 

4.1. Altınorda 

4.2. Timurlu

 

9. BÖLÜM: HİNDİSTAN

1. Akhunlar/Eftalitler (420-562)

2. İslamiyet’in Girişi

3. Müslüman Devletler

3.1. Gazneliler (955-1187)

3.2. Gurlular (1000-1215)

3.3. Delhi Sultanlığı (1206-1526) 

3.4. Keşmir Sultanları (1338-1586)

3.5. Gucerat Sultanları (1407-1572)

3.6. Cavnpur/Şarki Sultanları (1394-1479)

3.7. Malva Sultanları (1392?-1562)

3.8. Behmeniler/Dekkan Sultanlığı (1347-1527)

3.9. Bengal Sultanlığı  (1270-1578)

3.10. Farukiler/Handeş Sultanlığı  (1370-1601)

3.11. Babürlüler (1526-1858)

3.12. Milli Afgan Devleti  (1947-1978)

3.13. İngiliz Hâkimiyeti-Hindistan ve Pakistan Devletleri

4. Hindistan’da İslam Kültür ve Medeniyeti 

4.1. Dilden Kültüre

4.2. İlmî ve Kültürel Faaliyetler

 

10. BÖLÜM: MISIR

1. Fetih Sonrası (642-661)

2. Emeviler (661-750)

3. Abbasiler (750-868)

3.1. Tolunoğulları Dönemi (868-905)

3.2. İhşidiler Dönemi (935-969)

3.3. Fatımiler Dönemi (969-1171)

3.4. Eyyubiler (1171-1250)

4. Memlukler Dönemi (1250-1517)

5. Osmanlı Hâkimiyetinde Mısır (1517-1841)

 

11. BÖLÜM: KUZEY VE ORTA AFRİKA

1. Fetih ve İslamlaşma 

2. Mağrib

2.1. Harici Devletler

2.2. İdrisiler Devleti (789-985)

2.3. Sünni Devletler

3. Orta Afrika

3.1. Gana (Gâne) İmparatorluğu

3.2. Mali Sultanlığı

3.3. Songay İmparatorluğu

4. Osmanlı Hâkimiyeti

 

12. BÖLÜM: ANADOLU BEYLİKLERİ

1. Selçuklular Devrinde Anadolu Beylikleri

1.1. Ahlâtşahlar (1100-1207) 

1.2. Artuklular (1102-1409)

1.3. Danişmendliler (1080-1174)

1.4. Dilmaçoğulları (1083-1394)

1.5. Mengücikliler (1080-1277)

1.6. Saltuklular (1071-1202)

1.7. Diğer Beylikler

2. Osmanlılar Devrinde Anadolu Beylikleri

2.1. Aydınoğulları (1308-1426)

2.2. Candaroğulları/İsfendiyaroğulları (1038?-1461)

2.3. Dulkadıroğulları (1337-1522)

2.4. Eretnaoğulları (1327-1381)

2.5. Germiyanoğulları (1300-1429)

2.6. Hamidoğulları (1291-1423)

2.7. Karamanoğulları (1256-1468)

2.8. Karesioğulları (1282?-1345)

2.9. Menteşeoğulları (1282-1424)

2.10. Ramazanoğulları (1352-1608)

2.11. Saruhanoğulları (1310?-1426)

2.12. Diğer Beylikler

 

13. BÖLÜM: OSMANLILAR VE BALKANLAR

1. Osmanlılar

1.1. Siyasi Tarihi

1.1.1. Klasik Dönem (1300-1774)

1.1.2. Yakın Dönemler (1774-1922)

1.2. Medeniyet Tarihi

2. Balkanlar

2.1. Siyasi Tarih

2.2. İslam’ın Yayılışı

 

14. BÖLÜM: GÜNEYDOĞU ASYA

1. İslamiyet’in Yayılışı

1.1. Müslüman Tüccarlar

1.2. İlk Müslüman Koloniler

1.3. İslamlaşma Süreci

2. Müslüman Sultanlıklar

2.1. Samudra-Pasai (1263-1521) 

2.2. Malaka (1400-1511)

2.3. Demak, Bentem ve Mataram

2.4. Açe (1514-1903)

2.5. Diğer Sultanlıklar

3. Sömürgecilik Faaliyetleri

3.1. Portekizliler ve İspanyollar

3.2. Hollandalılar

3.3. İngilizler 

4. Endonezya ve Malezya

4.1. Endonezya

4.2. Malezya

4.3. Endonezya’da Dinî Hayat

4.4. Malezya’da Dinî Hayat 

4.5. Müslüman Azınlıklar

 

KAYNAKÇA
DİZİN

 

 

 

Henüz yorum eklenmemiş.

Adı Soyadı:

Yorumunuz:

Güvenlik Kodu:

Benzer Ürünler

Tüm Kategoriler
  ALIŞ SATIŞ
DOLAR 8.4193 TL. 8.4344 TL.
EURO 9.9891 TL. 10.0071 TL.
Ziyaretçi Sayıları
Online : 1
Bugün : 52
Toplam : 312592