BİLAY | Bilimsel Araştırma Yayınları

İslam Kamu Hukuku

Ürün No : BILAY27
ISBN : 978-605-80968-8-2
Baskı : 1. Baskı
Basım Yeri ve Yılı : Ankara, Ocak 2020
Kağıt Kalite : 70 gr Lüx Enzo
Sayfa Adedi : 255
Boyut : 16x24 cm
Dili : Türkçe
Yazar : Ahmet YAMAN

Yeni
İndirimde

Stok Durumu: Var

32,00

20,00 t

Kazancınız: %38 | 12,00 t

İslam hukuku, bireysel, toplumsal ve toplumlararası hayatı İslam’ın ilke ve kurallarına göre düzenlemenin kurumsallaşmış adıdır. Bu kurumsal yapı, ilim geleneğimizde “Fıkıh” terimiyle ifade edilmiştir. Fıkıh, ibadetlere ve toplum hayatının gerektirdiği bütün hukuki, idari, siyasi ve ekonomik konulara ilişkin olarak müçtehitlerin ana kaynaklardan çıkarttıkları somut kurallar bütünü olarak tanımlanmıştır.

Bilindiği gibi İslam hukuku, ibâdât ve muamelât olarak iki ana bölüme ayrılmıştır. Allah’a yönelik görevler yani ibadetlerle ilgili hükümler ibâdât; hukuki nitelikli sosyal ilişkileri düzenleyen hükümler ise muamelât bölümünü oluşturmuştur.

Uygulandığı kara parçasına göre günümüzde en yaygın hukuk sistemi olan Kara/Kıta Avrupası Hukuk Sistemi ise hukuk alanlarını özel hukuk ve kamu hukuku şeklinde ikiye ayırmıştır. Taraflardan birinin ya da her ikisinin kamu otoritesi yani devlet olduğu hukuki ilişkiler kamu hukuku alanında, eşit kişiler arasındaki hukuki ilişkiler ise özel hukuk alanında incelenmiştir.

Kara/Kıta Avrupası Hukuk Sistemi’nin söz konusu kamu-özel ayırımı, son yüzyılda İslam dünyasında da benimsenmiştir. Bunda Batılı kanunların Müslümanlar tarafından iktibas edilmesi kadar, hukuk kurallarının tasnifini kolaylaştırması ve konuların eğitim-öğretim dönemlerine göre bölümlenmesine daha çok imkân tanıması da etkili olmuştur.

Kamu otoritesine atıfla âmme hukuku da denen kamu hukukunun alt dallarını anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, yargılama hukuku, malî (vergi) hukuk ve devletler genel hukuku (uluslararası hukuk) oluşturmaktadır.

Bu kitap, büyük ölçüde yöneticilerin inisiyatifi ve hâkimlerin içtihadıyla şekillendiği için idare hukukunu dışarıda bırakarak diğer beş alanla ilgili temel fıkıh bilgilerini belli bir örgüyle sunmaya çalışacaktır.

 

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ

GİRİŞ: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE HUKUK SİSTEMLERİ

1. Temel Kavramlar

1.1 Hukuk

1.2. Fıkıh

1.3. Fıkıh Teriminin Hukuk, Şeriat ve İslam Hukuku Kavramlarıyla İlişkisi

1.4. İctihad ve Taklit

1.5. Mezhep

1.6. İftâ, Fetva ve Kaza

2. İslam Hukukunun Sistematiği ve Özellikleri

2.1. İslam Hukukunun Sistematiği

2.2. İslam Hukukunun Özellikleri

3. İslam Hukukunun Ortaya Çıkış Sürecinde Diğer Hukuk Sistemleriyle İlişkisi    

3.1. İslam Hukuk-Yahudi Hukuku İlişkisi

3.2. İslam Hukuku-Roma Hukuku İlişkisi

3.3. İslam Hukuku-Cahiliye Hukuku İlişkisi

4. Modern Hukuk Sistemleri

4.1. Kara/Kıta Avrupası Hukuk Sistemi

4.2. Anglo-Sakson Hukuk Sistemi (Common Law)

4.3. Sosyalist Hukuk Sistemi

I. ÜNİTE: ANAYASA HUKUKU                                                    

1. İslam Anayasa Hukukunun Temel Nitelikleri

2. Devlet Kavramı

2.1. Devletin Unsurları

2.2. Devletin Yetkileri

2.3. Devletin Şekli

3. Temel İnsan Hakları

3.1. Yaşama ve Kişi Dokunulmazlığı Hakkı

3.2. Din ve Vicdan Hürriyeti

3.3. Mülkiyet Hakkı

3.4. Sosyal Güvenlik Hakkı

4. Vatandaşlık Hukuku Bağlamında Gayrimüslim Vatandaşların

(Zimmilerin) Hak ve Sorumlulukları

4.1. Zimmet Antlaşmasının Tarafları ve Bazı Hükümleri

4.2. Zimmilerin Hak ve Sorumlulukları

II. ÜNİTE: CEZA HUKUKU

1. İslam Ceza Hukukunun Temel İlkeleri

2. Suç

2.1. Suçun Tanımı

2.2. Suç Çeşitleri

2.2.1. Had, Kısas veya Diyet ve Ta’zir Gerektiren Suçlar

2.2.2. Allah Haklarına ve Kul Haklarına Yönelik Suçlar

2.2.3. Suç Ayırımının Sonuçları

2.3. Suçun Unsurları

3. Ceza

3.1. Cezanın Özellikleri

3.2. Cezayı Düşüren veya Hafifleten Sebepler

4. Had Suçları ve Cezaları

4.1. Zina ( الزناn )

4.2. Zina İftirası ( القذف )

4.3. Hırsızlık ( السرقة )

4.4. Yol Kesme veya Eşkıyalık ( قطع الطريق veya الحرابة )

4.5. İçki İçme ve Sarhoşluk ( شرب الخمر ve السكر )

4.6. İsyan-Yönetime Başkaldırma ( البغي )

4.7. İslam’dan Dönme ( رتداد؛ الرِدّة 􀔽 ال إ )

5. Kısas-Diyet Suçları ve Cezaları

5.1. Hayata Karşı Suçlar (الجناية على النفس)

5.2. Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar/Müessir Fiiller  (الجناية على ما دون النفس - الجناية في لاطراف)ا

6. Ta’zir Suçları ve Cezaları

III. ÜNİTE: YARGILAMA HUKUKU

1. Mahkeme

1.1. Mahkemenin Özellikleri

1.2. Mahkemenin Görev ve Yetkileri

2. Yargılama Kuralları

2.1. Hâkim Yeterlilikleri

2.2. Muhakeme Usulü

3. İspat Vasıtaları

3.1. İkrar

3.2. Şehadet/Şahitlik                                                          

3.3. Yemin

3.4. Yeminden Kaçınmak

3.5. Karine-Emare

3.6. Yazılı Belgeler

3.7. Kasâme

3.8. Hâkimin Özel Bilgisi

IV. ÜNİTE: MALÎ HUKUK/VERGİ HUKUKU

1. Vergi Hukukunun İlkeleri

2. Vergi Çeşitleri

2.1. Müslümanlardan Alınan Vergiler

2.2. Gayrimüslimlerden Alınan Vergiler

V. ÜNİTE: DEVLETLER HUKUKU

(ULUSLARARASI İLİŞKİLER)

1. İslam Devletler Hukukunun Temel İlkeleri

2. Devletlerarası Camianın Hukuki Taksimi

2.1. Darulislam (İslam Devleti veya

Müslüman Devletler Topluluğu)

2.2. Darulharb (Gayrimüslim Devletler Topluluğu)

2.3. Darussulh (Barış Antlaşması Yapılan Gayrimüslim Devlet

veya Devletler Topluluğu)

3. Devletlerarası İlişkiler

3.1. Dostane/Barışa Dayalı İlişkiler

3.1.1. Antlaşma İmzalamak

3.1.2. Diplomatik İlişkiler

3.1.3. Ekonomik İlişkiler

3.2. Hasmane İlişkiler

3.2.1. Genel Olarak Hasmane İlişkiler

3.2.2. Savaş

EKLER

EK 1: HİLAFETİN SALTANATA DÖNÜŞMESİ VE

MÜSLÜMANLARIN KAMU HUKUKU ANLAYIŞLARI

EK 2: ANLAM KAYMASINA UĞRATILAN BİR KAVRAM:

SİYASET-İ ŞER‘İYYE                                     

EK 3: İSLAM’IN TEMEL KAYNAKLARI VE TARİHÎ TECRÜBE

IŞIĞINDA GAYRİ MÜSLİMLERLE BİRLİKTE

YAŞAMANIN HUKUKÎ ÇERÇEVESİ                                  

EK 4: CİHAD KAVRAMI

EK 5: İSLAM KAMU HUKUKUNUN BAZI TERİMLERİ

DİZİN

Henüz yorum eklenmemiş.

Adı Soyadı:

Yorumunuz:

Güvenlik Kodu:

Benzer Ürünler

Tüm Kategoriler
  ALIŞ SATIŞ
DOLAR 8.4193 TL. 8.4344 TL.
EURO 9.9891 TL. 10.0071 TL.
Ziyaretçi Sayıları
Online : 1
Bugün : 57
Toplam : 312597