BİLAY | Bilimsel Araştırma Yayınları

İslam Hukuku

Ürün No : BILAY9
ISBN : 978-605-81272-3-4
Baskı : 1. Baskı
Basım Yeri ve Yılı : Ankara, Eylül 2018
Kağıt Kalite : 70 gr Lüx Enzo
Sayfa Adedi : 448
Boyut : 16x24 cm
Dili : Türkçe
Yazar : Ahmet YAMAN

İndirimde

Stok Durumu: Var

52,00

33,00 t

Kazancınız: %37 | 19,00 t

İslam hukuku, İslam dininin itikat, amel ve ahlak olarak isimlendirilen üç ayrı hüküm dairesinden amelî olanının, bir başka ifadeyle bireysel, toplumsal ve toplumlararası hayatı İslam’ın ilke ve kuralları çerçevesinde yaşamanın günümüzdeki kurumsallaşmış adıdır. Bu kurumsal yapı, ilim geleneğimizde “Fıkıh” terimiyle ifade edilmiştir. Fıkıh,ibadetlere ve toplum hayatının gerektirdiği bütün hukuki, idari, siyasi ve ekonomik konulara ilişkin olarak müçtehitlerin ana kaynaklardan çıkarttıkları somut kurallar bütünüdür. Modern zamanlarda bu kurallar bütününe fıkıhyerine Batılı araştırmacıların etkisiyle İslam hukuku adının verilmesi benimsenmiştir. 

İslam hukuku, İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin programlarında omurgayı teşkil eden derslerin başında gelmektedir. Son zamanlarda bu ders, Hukuk Fakültesi programlarında Hukuk Tarihi dersinden bağımsız yeni bir ders olarak da yer almaya başlamıştır. Buna rağmen gerek usulü gerekse füruu için lisans düzeyinde takip edilebilecek telif türü ders kitapları yeterli sayı ve çeşitliliğe ulaşamamıştır. Bu kitap, birkaç döneme yayılarak işlenen İslam hukuku derslerinde yardımcı kaynak ihtiyacını bir ölçüde karşılamak amacıyla kaleme alınmıştır. Ayrıca kitap, fıkıh ilmine ilgi duyanlar için de yeterli sayılabilecek bir müracaat kaynağı olacaktır.

Tasnif kolaylığı sağlaması açısından kitap, kamu hukuku-özel hukuk ayırımına göre planlanmıştır. Birinci bölümde Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Yargılama Hukuku, Malî Hukuk/Vergi Hukuku ve Devletler Hukuku (Uluslararası Hukuk) üniteleriyle kamu hukuku alanı ele alınmıştır. İkinci bölümde ise Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku ve Miras Hukuku üniteleriyle özel hukuk alanı incelenmiştir. Konuların işlenişinde, ülkemizdeki yaygınlıkları sebebiyle Hanefi ve Şâfii mezhepleri esas alınmış, diğer mezheplerin görüşlerine gerektikçe işaret edilmiştir.

 

İÇİNDEKİLER
 

GİRİŞ: KAVRAMSAL ÇERÇEVE ve HUKUK SİSTEMLERİ

1. Temel Kavramlar

1.1. Hukuk 

1.2. Fıkıh 

1.3. Fıkıh Teriminin Hukuk, Şeriat ve İslam Hukuku Kavramlarıyla İlişkisi

1.4. İctihad ve Taklit

1.5. Mezhep

1.6. İftâ, Fetva ve Kaza

2. İslam Hukukunun Sistematiği ve Özellikleri 

2.1. İslam Hukukunun Sistematiği

2.2. İslam Hukukunun Özellikleri

3. İslam Hukukunun Ortaya Çıkış Sürecinde Diğer Hukuk Sistemleriyle İlişkisi 

3.1. İslam Hukuku-Yahudi Hukuku İlişkisi

3.2. İslam Hukuku-Roma Hukuku İlişkisi

3.3. İslam Hukuku-Cahiliye Hukuku İlişkisi

4. Modern Hukuk Sistemleri

4.1. Kara/Kıta Avrupası Hukuk Sistemi 

4.2. Anglo-Sakson Hukuk Sistemi (Common Law)

4.3. Sosyalist Hukuk Sistemi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İSLAM KAMU HUKUKU

 

I. ÜNİTEANAYASA HUKUKU

1. İslam Anayasa Hukukunun Temel Nitelikleri

2. Devlet Kavramı

2.1. Devletin Unsurları

2.2. Devletin Yetkileri

2.3. Devletin Şekli

3. Temel İnsan Hakları

1. Yaşama ve Kişi Dokunulmazlığı Hakkı

2. Din ve Vicdan Hürriyeti

3. Mülkiyet Hakkı

4. Sosyal Güvenlik Hakkı 

II. ÜNİTE: CEZA HUKUKU

1. İslam Ceza Hukukunun Temel İlkeleri

2. Suç

2.1. Suçun Tanımı

2.2. Suç Çeşitleri

2.2.1. Had, Kısas veya Diyet ve Ta’zir Gerektiren Suçlar

2.2.2. Allah Haklarına ve Kul Haklarına Yönelik Suçlar

2.2.3. Suç Ayırımının Sonuçları

2.3. Suçun Unsurları

3. Ceza  

3.1. Cezanın Özellikleri

3.2. Cezayı Düşüren veya Hafifleten Sebepler

4. Had Suçları ve Cezaları

4.1. Zina 

4.2. Zina İftirası (Kazf)

4.3. Hırsızlık (Serika)

4.4. Yol Kesme veya Eşkıyalık ( Kat’u’t-Tarîk veya Hırâbe)

4.5. İçki İçme ve Sarhoşluk (Şürbü’l-hamr ve Sükr)

4.6. İsyan-Yönetime Başkaldırma (Bağy)

4.7. İslam’dan Dönme (İrtidat-Ridde)

5. Kısas-Diyet Suçları ve Cezaları

5.1. Hayata Karşı Suçlar

5.2. Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar / Müessir Fiiller 

6. Ta’zir Suçları ve Cezaları

III. ÜNİTE: YARGILAMA HUKUKU

1. Mahkeme

1.1. Mahkemenin Özellikleri

1.2. Mahkemenin Görev ve Yetkileri

2. Yargılama Kuralları

2.1. Hâkim Yeterlilikleri

2.2. Muhakeme Usulü

3. İspat Vasıtaları

3.1. İkrar

3.2. Şehadet/Şahitlik

3.3. Yemin

3.4. Yeminden Kaçınmak 

3.5. Karine-Emare 

3.6. Yazılı Belgeler 

3.7. Kasâme

3.8. Hâkimin Özel Bilgisi  

IV. ÜNİTE: MALÎ HUKUK/VERGİ HUKUKU 

1. Vergi Hukukunun İlkeleri

2. Vergi Çeşitleri

2.1. Müslümanlardan Alınan Vergiler

2.2. Gayrimüslimlerden Alınan Vergiler

V. ÜNİTE: DEVLETLER HUKUKU (ULUSLARARASI İLİŞKİLER)

1. İslam Devletler Hukukunun Temel İlkeleri

2. Devletlerarası Camianın Hukuki Taksimi

2.1. Darulislam(İslam Devleti veya Müslüman Devletler Topluluğu)

2.2. Darulharb (Gayrimüslim Devletler Topluluğu)

2.3. Darussulh (Barış Antlaşması Yapılan Gayrimüslim Devlet veya Devletler Topluluğu)

3. Devletlerarası İlişkiler

3.1. Dostane/Barışa Dayalı İlişkiler

3.1.1. Antlaşma İmzalamak

3.1.2. Diplomatik İlişkiler

3.1.3. Ekonomik İlişkiler

3.2. Hasmane İlişkiler

3.2.1. Genel Olarak Hasmane İlişkiler

3.2.2. Savaş

4. Vatandaşlık Hukuku Bağlamında Zimmilerin (Gayrimüslim Vatandaşların) Hak ve Sorumlulukları

4.1. Zimmet Antlaşmasının Tarafları ve Bazı Hükümleri

4.2. Zimmilerin Hak ve Sorumlulukları

 

İKİNCİ BÖLÜM

İSLAM ÖZEL HUKUKU

 

VI. ÜNİTE: KİŞİLER HUKUKU

1. Kişi/Kişilik

1.1. Tanımı

1.2. Çeşitleri

1.3. Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi

1.4. Zimmet

2. Ehliyet

2.1. Tanımı

2.2. Ehliyetin Unsurları

2.3. Ehliyet Çeşitleri

2.4. Ehliyet Açısından İnsanlar

2.5. Ehliyeti Daraltan Haller (Ehliyet Arızaları)

3. Kısıtlılık ve Hukuki Temsil

3.1. Kısıtlılık (Hacir)

3.2. Hukuki Temsil

VII. ÜNİTE: AİLE HUKUKU

1.1. Evliliğin Tarifi ve Önemi

1.2. Ailede Temel Değerler

1.3. Evliliğin Temel İlkeleri

1.4. Evlilik Öncesi Dönem

1.5. Evliliğin Şartları

1.5.1. Hukuken Aranan Şartlar

1.5.2. Nikâh Akdinin Kuruluşu Sırasında İleri Sürülen Kişisel Şartlar

1.6. Evlilik Engelleri

1.7. Evlilik Çeşitleri

1.8. Evliliğin Sonuçları

1.8.1. Evliliğin Şahsi Sonuçları

1.8.2. Evliliğin Malî Sonuçları

2. Evliliğin Sona Ermesi ve Hükümleri

2.1. Boşama (Talâk)

2.2. Evliliğin Karşılıklı Anlaşmayla Sonlandırılması (Muhâlea)

2.3. Yargı Yoluyla/Adlî Boşanma (Tefrik)

2.4. Evliliğin Sona Ermesiyle İlgili Bazı Durumlar

2.5. Evliliğin Sona Ermesinin Sonuçları

VIII. ÜNİTE: BORÇLAR HUKUKU

1. Genel İlke ve Hükümler

1.1. Borcun Tarifi

1.2. Borcun Unsurları

1.3. Borcun Sebebi (Borç Kaynakları)

1.3.1. Hukuki Fiil

1.3.2. Hukuki Olay

1.3.3. Kanun

1.4. Borcun Hükmü

1.5. Borcun Sona Ermesi

1.6. Borcun Başkasına Geçmesi

2. Özel Borç İlişkileri

3. Şirket Akitleri

3.1. Konusuna Göre Şirketler

3.2. Hak ve Yetki Bakımından Şirketler

3.3. Ziraî-Ticarî Tip Şirketler

IX. ÜNİTE: EŞYA HUKUKU

1. Kavramsal Çerçeve

1.1. İbâha

1.2. Hukuk

1.3. Milk

2. Mülkiyet Hakkı

2.1. Mülkiyetin Tanımı

2.2. Mülkiyetin Özellikleri

2.3. Mülkiyetin Konusu

2.4. Mülkiyetin Kapsamı

2.5. Mülkiyetin Kazanılması ve Kaybedilmesi/Sona Ermesi

2.6. Mülkiyet Çeşitleri

2.6.1. Konusuna Göre Mülkiyet Çeşitleri

2.6.2. Sahiplerine Göre Mülkiyet Çeşitleri

2.6.3. Hak Sahibinin Sayısı Bakımından Mülkiyet Çeşitleri

2.6.4. Taşınabilirlik Özelliği Açısından Mülkiyet Çeşitleri

2.7. Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması

3. Sınırlı Aynî Haklar

3.1. Rehin

3.2. İrtifak Hakları

X. ÜNİTE: MİRAS HUKUKU

1. İslam Miras Hukuku Hükümlerinin Teşri Ortamı ve Süreci

2. İslam Miras Hukukunun Başlıca Özellikleri

3. Teorik Esaslar (Teorik Miras Hukuku)

3.1. Temel Kavramlar

3.2. Mirasın Rükünleri

3.3. Mirasın Sebepleri

3.4. Mirasın Şartları

3.5. Miras Engelleri

3.6. Miras Paylaşım Şekilleri

3.7. Terikeyle İlgili Haklar

4. Uygulamalı Miras Hukuku

4.1. Kırk Hal

4.2. Âdile

4.3. Avliye

4.4. Reddiye

4.5. Münâsaha

4.6. Sulh ve Tehârüc

5. Mirasla İlgili Bazı Meseleler

5.1. Redd-i Miras

5.2. Arazilerin Durumu

5.3. Dede Yetimi

EK: KLASİK FIKIH LİTERATÜRÜ KONU VE KAVRAMLARI

 

Henüz yorum eklenmemiş.

Adı Soyadı:

Yorumunuz:

Güvenlik Kodu:

Benzer Ürünler

Tüm Kategoriler
  ALIŞ SATIŞ
DOLAR 8.4193 TL. 8.4344 TL.
EURO 9.9891 TL. 10.0071 TL.
Ziyaretçi Sayıları
Online : 1
Bugün : 54
Toplam : 312594