BİLAY | Bilimsel Araştırma Yayınları

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

Ürün No : BILAY17
ISBN : 978-605-81272-2-7
Baskı : 1. Baskı
Basım Yeri ve Yılı : Ankara, Eylül 2018
Kağıt Kalite : 70 gr Lüx Enzo
Sayfa Adedi : 352
Boyut : 16x24 cm
Dili : Türkçe
Yazar : Murat DEMİRKOL
Editör : Murat DEMİRKOL

İndirimde

Stok Durumu: Var

42,00

26,00 t

Kazancınız: %38 | 16,00 t

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi kitabı, İslam’ın ana kaynakları yanında İslam düşünce tarihindeki ilmî ve fikrî birikim de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada Müslüman filozofların öncülük ettikleri ahlak düşüncesi esas alınmakla birlikte ahlak felsefesinin temel problemleri, ahlak üzerine yazan filozofların eserleri ve değişik ahlak teorileri göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Bu kitapta nassa dayalı İslam ahlak düşüncesi yanında erdem ahlakı ve ödev ahlakına da yer verilmiştir. Kitap, İlahiyat Fakültesi Lisans öğrencileri dikkate alınarak yazılmış olsa da Felsefe Bölümü Lisans öğrencilerinin ve genel okuyucunun da istifade edebileceği bir materyal olma özelliği taşımaktadır. Ahlak felsefesi problemlerinin ağırlıklı olduğu bu kitapta pratik ahlak konularına da yer verilmiştir.

Kitap, ahlakın tanımlandığı ve diğer bazı ilim dallarıyla ilişkisinin incelendiği bölümle başlamakta; bunu İslam ahlak düşüncesi tarihine dair genel bilgilerin yer aldığı ikinci bölüm takip etmektedir. Kitapta ele alınan diğer konu başlıkları şunlardır: İslam Düşüncesinde Ahlak-Din İlişkisi; Kural Koyucu Ahlak Teorileri; Ahlakın Doğasına İlişkin Temel Yaklaşımlar: Metaetiğe Giriş; Ahlakın Kaynağı; İyinin Mahiyeti; Erdem ve Erdemsizlik; Ahlaki Sorumluluk; Ahlaki Müeyyide; Ahlakın Değişmesi; Ahlak Eğitimi; Ahlakın Aile Boyutu; Ahlakın Toplumsal Boyutu; Amelî Ahlak.

 

Editör
Prof. Dr. Murat DEMİRKOL

Yazarlar
Prof. Dr. Murat DEMİRKOL
Prof. Dr. Ahmet Kamil CİHAN
Prof. Dr. Mehmet VURAL
Doç. Dr. Yunus CENGİZ
Doç. Dr. Hasan MEYDAN
Doç. Dr. Hatice TOKSÖZ
Doç. Dr. Anar GAFAROV
Doç. Dr. M. Enes KALA
Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra ÖZTURAN
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇOŞAR

 

İÇİNDEKİLER


ÖN SÖZ 


BİRİNCİ BÖLÜM

AHLAK İLMİ VE DİĞER İLİMLERLE İLİŞKİSİ 

1. Ahlak İlmi  

1.1. Ahlakın Tanımı 

1.2. Ahlak İlminin Konusu  

1.3. Ahlak İlminin Gayesi 

1.4. Ahlak İlminin Faydası  

1.5. Ahlak İlminin İlkeleri 

1.6. Ahlak İlminin Problemleri 

2. Ahlakın Diğer İlimlerle İlişkisi 

2.1. Doğa Bilimleri ve Ahlak İlişkisi 

2.2. Ahlak ve Felsefe İlişkisi 

2.3. Ahlak ve Kelam İlişkisi 

2.4. Ahlak ve Tasavvuf İlişkisi 

2.5. Ahlak ve Hukuk İlişkisi 

2.6. Ahlak ve Psikoloji İlişkisi 

2.7. Ahlak ve Sosyoloji İlişkisi 

 

İKİNCİ BÖLÜM
İSLAM AHLAK DÜŞÜNCESİ VE FİLOZOF AHLAKÇILAR

1. İslam Ahlak Düşüncesinin Gelişimi

2. Dinî Ahlak ile Felsefi Ahlak Arasındaki Farklar

3. İslam Ahlak Düşüncesinde Filozof Ahlakçılar

3.1. Kindî ve Ahlak Düşüncesi

3.2. Ebu Bekir Zekeriya er-Râzî ve Ahlak Düşüncesi 

3.3. Fârâbî ve Ahlak Düşüncesi 

3.4. İbn Sînâ ve Ahlak Düşüncesi 

3.5. İbn Miskeveyh ve Ahlak Düşüncesi 

3.6. Gazzâlî ve Ahlak Düşüncesi 

3.7. Nasîreddin Tûsî ve Ahlâk-ı Nâsırî’si  

3.8. Celaleddin Devvanî veAhlâk-ı Celalî’si  

3.9. Kınalızâde Ali Çelebi ve Ahlâk-ı Alâî’si  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE AHLAK-DİN İLİŞKİSİ 

1. Klasik Dönem İslam Düşüncesinde Ahlak-Din İlişkisi 

1.1. Fârâbî’ye Göre Ahlak-Din İlişkisi  

1.2. Dinî Düşüncede Ahlak-Din İlişkisi 

2. Modern Dönem İslam Düşüncesinde Ahlak-Din İlişkisi 

2.1. Ahmet Hamdi Akseki’ye Göre Ahlak-Din İlişkisi 

2.2. Nurettin Topçu’ya Göre Ahlak-Din İlişkisi 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KURAL KOYUCU AHLAK TEORİLERİ 

1. Erdem Ahlakı (Virtue Ethics) 

1.1. Aristoteles’in Erdem Ahlakı 

1.2. İslam Felsefesinde Erdem Ahlakı  

2. Sonuç Odaklı Ahlak Teorileri 

2.1. Hazcılık 

2.2. Faydacılık (Utilitiryanizm) 

3. Ödev Ahlakı  (Deontoloji) 

3.1. Kant’ın Ödev Temelli Ahlak Anlayışı 

3.2. Din Temelli Etik 

3.2.1. Din ve Ahlak İlişkisi  

3.2.2. Yahudi Etiği 

3.2.3. Hristiyan Etiği 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
AHLAKIN DOĞASINA İLİŞKİN TEMEL YAKLAŞIMLAR: 

METAETİĞE GİRİŞ 

1. Ahlaki Görecelilik ve Nesnellik      

2. Olgu-Değer Sorunu, Sezgicilik ve Duyguculuk 

 

ALTINCI BÖLÜM
AHLAKIN KAYNAĞI 

1. Problemin Tasviri 

2. Probleme Giriş 

3. Probleme Dair Felsefe Tarihinde Sunulan Cevaplar 

3.1. Betimleyici Teorilerin Sunduğu Cevaplar 

3.2. Normatif Teorilerin Sunduğu Cevaplar   

 

YEDİNCİ BÖLÜM
İYİNİN MAHİYETİ  

1. Problemin Tasviri 

2. Probleme Giriş 

3. Felsefe Tarihinde Probleme Dair Sunulan Cevaplar 

3.1. İlkçağ’da İyi 

3.2. Ortaçağ’da İyi 

3.3. Rönesans’ta İyi 

3.4. Yeniçağ’da İyi 

3.5. Aydınlanma’da İyi 

3.6. Modern Çağ’da İyi 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
ERDEM VE ERDEMSİZLİK 

1. Nefsin Güçleri ile Erdemler Arasındaki İlişki 

2. Temel ve Alt Erdemler 

2.1. Hikmet Kapsamındaki Erdemler  

2.2. Yiğitlik Kapsamındaki Erdemler 

2.3. İffet Kapsamındaki Erdemler 

2.4. Adalet Kapsamındaki Erdemler 

3. Erdemsizlikler 

4. İslam’ın Ahlaki Öğütleri ile Erdemler Arasındaki Uyum 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM
AHLAKİ SORUMLULUK 

1. Sorumluluğun Anlamı ve Önemi 

2. Grup Sorumluluğu    

3. Ahlaki Sorumluluğun Şartları 

4. Sorumluluk Çeşitleri 

 

ONUNCU BÖLÜM
AHLAKİ MÜEYYİDE  

1. Problemin Tasviri 

2. Probleme Giriş 

3. Probleme Dair Felsefe Tarihinde Sunulan Cevaplar 

3.1. Haz ve Acı 

3.2. Mutluluk ve Mutsuzluk 

3.3. Empati, Sorumluluk Duygusu ve Vicdan 

3.4. Yasal Müeyyide 

3.5. Toplumsal Övgü ve Yergi 

3.6. Ölüm Sonrası Mükâfat ve Ceza 

3.7. Allah Rızası/Sevgisi 

4. Müeyyidesizlik Fikri 

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM
AHLAKIN DEĞİŞMESİ  

1. Problemin Tasviri 

2. Probleme Giriş 

3. Probleme Dair Felsefe Tarihinde Sunulan Cevaplar 

3.1. Nefsin Güçleri 

3.2. Beden Sıvıları  

3.3. Genler 

3.4. Cinsiyet 

3.5. Irk 

3.6. Gök Cisimleri ve İklim 

3.7. Kader 

 

ONİKİNCİ BÖLÜM
AHLAK EĞİTİMİ 

1. Ahlak, Eğitim ve Terbiye 

2. Ahlak Terbiyesinin Önemi 

3. Ahlak Eğitiminin İmkânı 

4. Ahlak Eğitiminin Gayesi: Ahlaki Davranış ve Karakter  

5. Ahlaki Karakterin Oluşumu 

6. İslam Düşüncesinde Ahlak Eğitimi 

6.1. Geleneksel İslam Ahlak Eğitimi Düşüncesi 

6.2. Felsefi Gelenekte Ahlak Terbiyesi 

6.3. Tasavvuf Geleneğinde Ahlak Terbiyesi

7. İslam Ahlak Terbiyesinin Bazı Hususiyetleri 

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AHLAKIN AİLE BOYUTU

1. Aile Hayatının İslam Ahlak Literatüründeki Yeri ve Önemi 

2. Ailenin Temel Dinamiği: Sevgi 

3. Aile Kurumunun Temel Şartı: Evlilik 

4. Eşler Arası İlişkiler

5. Aile Bireylerinin Görev ve Sorumlulukları 

6. Adabımuaşeret (Görgü Kuralları)

 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AHLAKIN TOPLUMSAL BOYUTU

1. Günümüzde Toplumsal/Medeni Hayattaki Sorunlar ve Kaynağı

2. Toplumsal Hayatın Gerekliliği

3. Medeni Hayatın Mahiyeti ve Doğası: Toplumsal Yaşamdan Neyi Anlamalıyız?

4. Toplumsal Yaşamın Dinamiği Olarak Değerler Alanı

5. Sağlıklı Sosyal İlişki Biçimlerini Sağlayan Temel Ahlaki Değerler 

6. Sosyal Düzen ve İlişkilerde Adaleti Sağlayan Aygıt Olarak Devlet

 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM
AMELİ AHLAK

1. Nazarî Ahlak-Amelî Ahlak Ayrımı

2. Amelî Ahlakın Uygulama Alanları

3. Hikemiyat Eserlerinde Amelî Ahlak

4. Amelî Ahlak ile Ruhani Tıp ve Psikoloji Arasındaki İlişki

5. İslam Düşüncesinde Amelî Ahlak

6. Günümüzde Amelî Ahlak

6.1. Çevre Ahlakı

6.2. Tıp Ahlakı

6.3. İş Ahlakı

 

DİZİN

 

 

Henüz yorum eklenmemiş.

Adı Soyadı:

Yorumunuz:

Güvenlik Kodu:

Benzer Ürünler

Tüm Kategoriler
  ALIŞ SATIŞ
DOLAR 8.4193 TL. 8.4344 TL.
EURO 9.9891 TL. 10.0071 TL.
Ziyaretçi Sayıları
Online : 1
Bugün : 50
Toplam : 312590