BİLAY | Bilimsel Araştırma Yayınları

Günümüz Tefsir Problemleri

Ürün No : BILAY18
ISBN : 978-605-81272-9-6
Baskı : 1. Baskı
Basım Yeri ve Yılı : Ankara, Ekim 2018
Kağıt Kalite : 70 gr Lüx Enzo
Sayfa Adedi : 312
Boyut : 16x24 cm
Dili : Türkçe
Yazar : Ali KARATAŞ

İndirimde

Stok Durumu: Var

38,00

24,00 t

Kazancınız: %37 | 14,00 t

“Günümüz Tefsir Problemleri” kitabı, tefsir akademisyenlerinin, uzman oldukları konulardaki birikimlerini bir araya getiren bir eser. On dört bölümden oluşan kitabın, bir ders döneminde, her haftaya bir konu düşecek şekilde ve özellikle ilahiyat fakültelerinde okutulmasının uygun olacağı öngörüldü. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin istifade edebilecekleri bir özlü kaynak olarak da tasarlanan bu eserin her düzeydeki okuyucuya da faydalı olması hedeflendi. Bu minvalde çalışmanın kapsamı ilahiyat alanına yönelik görünse de ilgili konularda bir alt yapı oluşturmak ve Kur’an’ı anlama yolunda ilerlemek isteyen bütün okur kitlesi nazara alındı. Daha güzel kolektif çalışmalara bir ilk basamak olmasını temenni ettiğimiz eseri, ilim yolunun kutlu yolcularına takdim etmenin sevinci içindeyiz. Hamd, sena ve şükür âlemlerin Rabbi olan Allah’a…    

 

İÇİNDEKİLER
 

ÖN SÖZ 

BİRİNCİ BÖLÜM
TEFSİR ÖĞRETİMİ VE
ÖĞRENİMİ FAALİYETLERİNİN SORUNSALLIĞI 

1. Tanım Sorunu 

2. Ders İçeriklerinin Nitelik Sorunu 

3. Öğretim ve Öğrenim Yöntemleri Sorunu 

 

İKİNCİ BÖLÜM
TEFSİR TARİHİ TASAVVURUNUN SORUNLARI VE
BAZI ÖNERİLER 

1. Geleneksel Tefsir Tarihi Tasavvuru 

2. Tefsir Tarihinin Batılı İnşası 

3. Tefsir Tarihi Tasavvurundaki Bazı Zaaflar ve Sorunlar 

4.Tefsir Tarihi Tasavvurunun Yeniden İnşasının Lüzumu ve 

Bazı Öneriler 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
USUL TARTIŞMALARI VE TEFSIR USULÜ 

1. İlmin Tanımı ve Bu Tanımların Usul Tartışmalarına Etkisi 

2. Usul/Tefsir Usulü 

3. Kur’an’ı Anlama ve Anlatma Yöntemleri 

4. Tefsir Usulünün İlgi Alanı 

5. Tefsir ve Te’vil Kavramları 

6. Tefsirlerin/Müfessirlerin Usulü 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KUR’AN’I ANLAMADA BAĞLAMIN ÖNEMİ 

1. Bağlam  

2. Bağlam Çeşitleri 

3. Kur’an ve Bağlam İlişkisi 

3.1. İç Bağlam Açısından Kur’an 

3.2. Dış Bağlam Açısından Kur’an 

4. Kur’an’ı Anlamada Bağlamın Katkı Alanları  

4.1. Doğru Anlamın Tespiti Sürecinde Bağlam 

4.2. Kavramların Özel Anlamlarının Tespitinde Bağlam 

4.3. Çokanlamlı Kelimelerin Anlam Ayrımında Bağlam 

4.4. Garip ve Mücmel Lafızların Anlaşılmasında Bağlam 

4.5. Hakikat ve Mecaz Ayrımında Bağlam 

4.6. Anlam ve Yorumun Değerlendirilmesinde Bağlam 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
ZAHİRÎ VE BATINÎ ANLAM AÇISINDAN KUR’AN 

1. Zahir ve Batın Kavramları 

1.1. Lügatlerde Zahir ve Batın Kavramları 

1.2. Kur’an’da Zahir ve Batın Kavramları 

1.3. Tefsir İlminde Zahir ve Batın Kavramları 

2. İşârî Tefsir Ekolünde Zahir-Batın Anlayışı 

3. İşârî Tefsir Ekolünde Zahir-Batın Ayrımının Temelleri  

3.1. Zahir-Batın Ayrımının Kur’an’daki Temelleri 

3.2. Zahir-Batın Ayrımının Sünnetteki Temelleri 

4. Batıni Mananın Geçerliliği ve Bağlayıcılığı 

 

ALTINCI BÖLÜM
MUSHAF’A ABDESTSİZ EL SÜRME MESELESİ 

1. Ayetin Bağlamı  

2. Ayette Yer Alan Kavramlar 

3. Ayetin Lafızları Bakımından 

4. Bağlam Bakımından 


YEDİNCİ BÖLÜM
MÜTEŞABİH AYETLER VE TE’VİLİ 

1. Müteşabih, Muhkem ve Te’vil Kavramları 

2. Müteşabih Ayetlerin Anlamının Bilinmesi 

3. Müteşabih Ayetlerin Kur’an’da Bulunma Sebepleri 

4. İzâfî Müteşabihler 

5. Hakiki (Mutlak) Müteşabihler 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
KAVRAMDAN TEORİYE NESH PROBLEMİ 

1. Neshin Lügat Anlamı ve Algılanma Şekli 

2. Kavramdan Teoriye Giden Süreç 

3. Kur’an’da Neshin Mevcut Olup Olmadığı Hakkındaki İhtilaf 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM
KUR’AN’DA ŞEFAAT  

1. Dünyada Şefaat 

1.1. Bir Hayra veya Şerre Vesile Olmak 

1.2. Putların Şefaati 

2. Ahirette Şefaat 

2.1. Ahirette Şefaatin Varlığını İnkâr Edenler 

2.2. Ahirette Şefaatin Varlığını Kabul Edenler 

3. Şefaatin Aklen İmkânı 

4. Lehte ve Aleyhte Zikredilen Ayetlerin Mukayeseli Tahlili 

5. Ayetlerin Mukayesesi ve Ayetlerde Şefaatle İlgili Temel Hususlar 

5.1. Allah’ın İzin Verdikleri Kimseler Şefaat Edecek 

5.2. Şefaatine İzin Verilen Kimseler 

5.3. Şefaatin Tamamının Allah’a Ait Olması ve 

Cehennemliklerin Halleri 

5.4. Şefaatin Varlığı Aklen de Mümkündür  

5.5. Kur’an Şefaatle İlgili Yanlış Algıyı Düzeltmiştir 

 

ONUNCU BÖLÜM
KUR’AN KISSALARININ ANLAŞILMASI 

1. “Kıssa” Kavramının Etimolojik Yapısı 

1.1. Lügat ve Terim Anlamı  

1.2. Kur’an’daki Kullanımı 

2. Kur’an Kıssaları Hakkında Özlü Bilgiler 

3. Kur’an Kıssalarının Temel Özellikleri  

4. Kur’an Kıssalarıyla İlgili Temel Konular 

4.1. Kur’an Kıssalarının Kaynağı 

4.2. Kur’an Kıssalarının Tarihî Gerçeklik Değeri 

4.3. Kur’an Kıssaları - Hikâye İlişkisi  

4.4. Kur’an Kıssaları - Mitoloji İlişkisi 

5. Kur’an Kıssalarının Amaçları 

5.1. Genel Amaçları 

5.2. Kur’an Kıssalarının Hz. Peygamber’e Yönelik Amaçları 

5.3. Kur’an Kıssalarının Müminlere Yönelik Amaçları 

 

ON BİRİNCİ BÖLÜM
BİR TEFSİR PROBLEMİ OLARAK GARÂNÎK OLAYI 

1. “Garânîk” Olayı Nedir? 

2. Garânîkle İlgili Rivayetlerin Oluşturduğu Problem Nedir?  

3. Hadis Kaynaklarında Konuyla İlgisi Kurulabilecek Rivayetler Var mıdır? 

4. Tefsir Literatüründe Garânîk Olayı 

4.1. Şeytanın Hz. Peygamber’in Diline İlkâ Etmiş 

Olabileceğini Kabul Eden Yaklaşım 

4.2. Müşriklere Şeytan Tarafından Seslenildiğini Benimseyen Yaklaşım 

4.3. Müşriklerin Kalbine Şeytan Tarafından 

Fitne İlkâ Edildiğini Savunan Yaklaşım  

4.4. Şeytanın İlkâsını Her Şekliyle Reddederek Söz Konusu 

Rivayetlerin Bütünüyle Asılsız Olduğunu Savunan Yaklaşım 

5. Konuyla İlgili Veriler Işığında Genel Değerlendirme 

ON İKİNCİ BÖLÜM
KUR’AN IŞIĞINDA EVRİMCİ YARATILIŞ

GÖRÜŞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Evrim ve Evrimci Yaratılış Teorisi 

2. Evrimci Yaratılışı Desteklemek İçin İleri Sürülen Ayetler 

3. Evrimci Yaratılış Görüşünün Tutarsızlığına Dair Ayetler 

 

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
REENKARNASYON İDDİALARI KARŞISINDA KUR’AN-I KERİM  

1. Dünyaya Tekrar Dönüş Olmadığını Bildiren Ayetler 

1.1. Ölüm Anında Dönme İsteklerinin Reddedilmesi 

1.2. Mahşerde, Hesaba Çekilmede Dönme İsteklerinin Reddedilmesi  

1.3. Cehennem’i Gördükleri Esnadaki

Dönme İsteklerinin Reddedilmesi 

1.4. Cehennem’de İken Tekrar Dönme İsteklerinin Reddedilmesi 

2. Dünyaya Tekrar Dönüş Olmadığını Bildiren Diğer Ayetler 

3. Tenasüh ve Reenkarnasyona Delil Olarak Gösterilen Ayetler  

 

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
CİHADA İLİŞKİN AYETLERİN
TEFSİR GELENEĞİNDEKİ YORUMLARI 

1. Cihad Kavramı 

2. Cihadın Farziyeti 

3. Cihada Teşvik 

4. Cihadın Sebep ve Gayeleri 

5. Cihadda Gözetilmesi Gereken Sınırlar 

DİZİN 

 

 

Henüz yorum eklenmemiş.

Adı Soyadı:

Yorumunuz:

Güvenlik Kodu:

Benzer Ürünler

Tüm Kategoriler
  ALIŞ SATIŞ
DOLAR 8.4193 TL. 8.4344 TL.
EURO 9.9891 TL. 10.0071 TL.
Ziyaretçi Sayıları
Online : 3
Bugün : 49
Toplam : 312589