BİLAY | Bilimsel Araştırma Yayınları

Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim

Ürün No : BILAY5
ISBN : 978-605-81272-4-4
Baskı : 1. Baskı
Basım Yeri ve Yılı : Ankara, Eylül 2018
Kağıt Kalite : 70 gr Lüx Enzo
Sayfa Adedi : 240
Boyut : 16x24 cm
Dili : Türkçe
Yazar : Suat Cebeci

İndirimde

Stok Durumu: Var

30,00

19,00 t

Kazancınız: %37 | 11,00 t

Rehberlik, bireyin doğruyu bulması, yeni durumlara uyum sağlaması, sıkıntılarından
sıyrılıp rahatlaması, tercihte bulunup karar oluşturması için ihtiyaç
duyduğu yardımın ve desteğin verilmesi eylemidir. Ancak verilen yardım ve
desteğin rastgele değil, duyulan ihtiyaca tatminkâr bir cevap oluşturmayı
sağlayacak şekilde anlamlı, düzenli, bilinçli ve sistematik olarak yapılması gerekir.
Rehberlik hizmeti; öğüt verme, karar dikte etme, talimat verme, kişiyi
yönetme ve sınırlama işi değildir. Rehberliğe ihtiyaç duyan kişinin vereceği
kararı, gideceği yolu, yapacağı işleri rehberlik yapan kişi tayin edip buyurmaz.
Rehberlik yardımı alan kişinin karar verme ve tercihte bulunma özgürlüğü
esastır.

İletişim kavramı, insan insana iletişim ve kitle iletişimi olmak üzere birbirinden
farklı iki alanda kullanılmaktadır. Kitle iletişimi, sesli, görüntülü ve yazılı
yayın araçlarıyla yürütülen çalışmaları kapsarken insan insana veya bireysel
iletişim insanların birbirleriyle yüz yüze gelmek suretiyle veya uzaktan bire
bir kurdukları iletişimleri ifade etmektedir. Bu çalışmada kitle iletişimine girmeden
sadece yüz yüze iletişimin din hizmetlerindeki anlamı, önemi ve nasıl
kullanılacağı üzerinde durulacaktır. Konunun uzmanları tarafından farklı şekillerde
tarif edilmiş olmakla birlikte hemen bütün tanımlar, iletişimin insanlar
arasında bilgi, duygu ve düşüncelerin paylaşılması süreci olduğunu ifade
etmektedir. İletişim hayatta çok geniş bir alanı ilgilendirdiği için tanımlardaki
farklılıklar, kullanım alanları ve iletişim anlayışındaki gelişmelerle ilgilidir.

 

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM
REHBERLİK VE DİNİ REHBERLİĞİN MAHİYETİ

1. Rehberlik Kavramı 

2. Rehberliğin Tarihçesi

3. Rehberliğin Çeşitleri

3.1. Alanlara Göre Rehberlik Çeşitleri

3.2. Fonksiyonlarına Göre Rehberlik Çeşitleri

3.3 Kişilere Göre Rehberlik Çeşitleri

4. Rehberlik ve Danışmanlık İlişkisi

5. Dinî Danışma Psikolojisi: Pastoral Psikoloji

6. Dinî Rehberliğin Amaç ve Kapsamı

7. İslami Açıdan Dinî Danışma ve Rehberlik

 

İKİNCİ BÖLÜM
DİNÎ REHBERLİK ALANLARI VE KONULARI

1. Dinî Rehberlik Alanları

1.1. Ailede Dinî Rehberlik

1.2. Okulda Dinî Rehberlik

1.3. Din Hizmetlerinde Rehberlik

2. Dinî Rehberlik Konuları

2.1. Bilgisizlik

2.2. Çözümsüzlük

2.3. Çaresizlik

2.4. Umutsuzluk

2.5. Uyumsuzluk

3. Dinî Danışma ve Rehberliği Gerektiren Sebepler

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİNÎ DANIŞMA VE REHBERLİĞİN ÇEŞİTLERİ

1. Dinî Danışma Çeşitleri

1.1. Bilgi İsteme

1.2. Görüş İsteme

1.3. Hüküm İsteme

1.4. Delil İsteme 

2. Dinî Rehberlik Çeşitleri

2.1. Kişiye Rehberlik (Danışmanlık)

2.2. Gruba Rehberlik (Liderlik)

2.3. Topluma Rehberlik (Önderlik)

3. Etki Yönünden Dinî Rehberlik Çeşitleri

3.1. İyileştirici Rehberlik

3.2. Destekleyici Rehberlik

3.3 Yönlendirici Rehberlik

3.4. Uzlaştırıcı Rehberlik

4. Dinî Rehberliğin Nitelikleri

4.1. Öznellik

4.2. İhtiyaç Odaklılık

4.3. Serbestlik

4.4. Sınırlılık

5. Dinî Rehberlerin Yeterlikleri 

5.1. Bilgi Yeterliği (Kavramsal Boyut)

5.2. Bilinç Yeterliği (Kişisel Boyut)

5.3. Beceri Yeterliği (Sosyal Boyut)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİN HİZMETLERİ VE REHBERLİK

1. Rehberlik Yönünden Din Hizmetleri

2. Dinî Rehberliği Gerektiren Problemler

2.1. Dinî Yaşantılarla İlgili Problemler

2.2. Sosyal Yaşantılarla İlgili Problemler

2.3. Kişisel Yaşantılarla İlgili Problemler

3. Dinî Rehberlik İlke ve Kuralları

3.1. Din Hizmetlerinde Rehberlik İlkeleri

3.2. Din Hizmetlerinde Rehberlik Kuralları

4. Din Hizmetlerinde Rehberlik Becerileri

4.1. Kişisel Beceriler

4.2. Teknik Beceriler

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK TEKNİKLERİ

1. Dinî Danışma ve Rehberlik Teknikleri

1.1. Psikanalitik Teknikler

1.2. Terapötik Teknikler

1.3. Dinî Teknikler

2. Dinî Rehberlik Süreçleri

2.1. Problem Odaklı Bireysel Rehberlik Süreci

2.2. Problem Odaklı Aile Rehberliği

 

ALTINCI BÖLÜM
DİN HİZMETLERİ VE İLETİŞİM

1. Din Hizmetleri-İletişim İlişkisi

1.1. Din Hizmetlerinde Dinî Bilgi Yeterliği

1.2. Din Hizmetlerinde Rehberlik Yeterliği

1.3. Din Hizmetlerinde İletişim Becerisi

2. İletişimin Mahiyeti

2.1. Doğrusal Model

2.2. Dairesel Model

2.3. İşlemsel Model

3. İletişim Şekilleri 

3.1. Sözlü İletişim ve Özellikleri

3.2. Yazılı İletişim ve Özellikleri

3.3. Nesnel (Görsel) İletişim ve Özellikleri

3.4. Duygusal İletişim ve Özellikleri

3.5. Uzaktan İletişim ve Özellikleri

 

YEDİNCİ BÖLÜM
DİNİ İLETİŞİM ALANLARI VE İLKELERİ

1. Dinî İletişim Alanları

1.1. Akademik Dinî İletişim

1.2. İlişkisel Dinî İletişim

1.3. Yaşantısal Dinî İletişim

2. Dinî İletişimde Sınırlayıcı İlkeler

2.1. Dinî İletişimde Kaba ve Kötü Söz Söylenmez

2.2. Dinî Konularda Faydasız Tartışmalara Girilmez

2.3. Muhataplar Arasında Ayırım Yapılmaz

2.4. Güçlük Çıkarılmaz, Nefret Ettirilmez

2.5. Din Anlatan Kişi Dinî Konuda Ehil Olmalıdır

2.6. Zaman ve Mekân İletişime Uygun Olmalıdır

2.7. Dinî İletişimde İhtiraslı ve Sabırsız Davranılmaz

2.8. Dinî İletişim Dünyevi Amaçlara Alet Edilemez

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
DİN HİZMETLERİNDE İLETİŞİM ESASLARI

1. Din Hizmetlerinde İletişim Görevi 

1.1. Dinî İletişim Elemanlarının Kişisel Özellikleri

2. Din Görevlisinin İletişim Becerisi

2.1. Dinî İletişimde Süreç Yönetimi

2.2. Dinî Görevlerde İletişim Tarzı

2.3. İletişim Tarzında Ortaya Çıkan Önyargı Sorunu

3. Dinî İletişimde Sorumluluk 

3.1. Sözlü ve Nesnel İletişimlerde Sorumluluk

3.2. Yazılı Dinî İletişimde Sorumluluk

4. Dinî Mesajın Mahiyeti ve İletilmesi

4.1. Dinî Mesajın Mahiyeti

4.2. Dinî Mesajı Düzenleme İlkeleri 

5. Dinî İletişimde Muhataplar

5.1. Muhatapların Dinî İhtiyaç ve Beklentileri 

5.2. Muhatapların Dinî Mesajı Alma Kabiliyetleri

5.3. Dinî İletişimde Muhatapların Özendirilmesi

 

DOKUZUNCU BÖLÜM
DİNİ İLETİŞİMLERDE DİL VE ANLATIM

1. Dinî İletişimde Araçlar ve Semboller

1.1. Kodlama ve Kod Açma

1.2. İletişimde Dilin Etkinliği

1.3. Dil Becerisinin Boyutları

1.4. Dilde Anlam Kayması

2. İletişimde Din Dili 

2.1. Din Dilinin Özellikleri

2.2. Din Dilinin Görevleri

2.3. Din Dilinde Karşılaşılan Problemler 

3. Dinî İletişimde Beden Dili

3.1. İletişimde Sinir Dili 

 

ONUNCU BÖLÜM
DİNİ İLETİŞİMDE SINIRLILIKLAR

1. Dinî İletişimde Sınırlılıklar

1.1. Dinî İletişimde Kaba ve Çirkin Söz Kullanılmaz

1.2. Dinî Konularda Faydasız Tartışmalara Girilmez

1.3. Muhataplar Arasında Ayırım Yapılmaz

1.4. Zorluk ve Güçlük Çıkarılmaz

1.5. Dini Anlatmada Ehliyet Esastır

1.6. Zaman ve Mekân Uygun Olmalıdır

1.7. Sabırsız ve İhtiraslı Davranılmaz

2. İletişim Engelleri

2.1. İletişimde Kaynak Engelleri

2.2. İletişimde Alıcı Engelleri

2.3. Zaman ve Ortam Engelleri

 

KAYNAKÇA
DİZİN

 

 

Henüz yorum eklenmemiş.

Adı Soyadı:

Yorumunuz:

Güvenlik Kodu:

Benzer Ürünler

Tüm Kategoriler
  ALIŞ SATIŞ
DOLAR 8.4193 TL. 8.4344 TL.
EURO 9.9891 TL. 10.0071 TL.
Ziyaretçi Sayıları
Online : 1
Bugün : 58
Toplam : 312598